Said Musellim

Said Musellim - Saffat (171) Sad (1-40) 1982

Said Musellim - Saffat (171) Sad (1-40) 1982

Oku

Said Musellim - Vakiah (49) Hadid (1-4) Kıyamet

Said Musellim - Vakiah (49) Hadid (1-4) Kıyamet

Oku

Said Musellim - Rad (15-32) Şems İnşirah Felak

Said Musellim - Rad (15-32) Şems İnşirah Felak

Oku

Said Musellim - Mumtehineh (10) E'la Leyl Zilzal İhlas

Said Musellim - Mumtehineh (10) E'la Leyl Zilzal İhlas

Oku

Said Musellim - Mucadeleh (11)

Said Musellim - Mucadeleh (11)

Oku

Said Musellim - Hud (41-49)

Said Musellim - Hud (41-49)

Oku

Said Musellim - Ğafir (55-68) Naziat (26-41) İhlas Felak

Said Musellim - Ğafir (55-68) Naziat (26-41) İhlas Felak

Oku

Said Musellim - Ahzab (28-35)

Said Musellim - Ahzab (28-35)

Oku