Ramazan Ayı Duaları

Ramazan Ayı Duaları

Ramazanda Gündüz ve Gecelerde Yapılan Ameller

İftar ederken okunan dualar:


"Ellahumme leke sumtu ve ela rızkike eftertu ve eleyke tevekkeltu."


Anlamı: Allah’ım senin oruç tuttum, senin rızkınla iftar ediyorum ve sana sığınıyorum.

Bu duayı, iftar vakti okuyan kimseye Allah o gün oruç tutanların sevabını bahşeder.

Bazı rivayetlerde Hz. Emirül Müminin'in (a.s) iftar etmek istediği vakit şu duayı okuduğu nakledilmiştir.


"Bismillah, Ellahumme leke sumna ve ela rızkike efterna, fetekebbel minna, inneke entes-semîul elîm."

Anlamı: Allah’ın adıyla, Allah’ım senin için oruç tuttuk ve senin rızkınla iftar ediyoruz, bizlerden kabul et, gerçekten sen duyan(işiten) ve bilensin.

İlk aldığı lokmada;


"Bismillahirrehmanirrahîm, ya vasiel-meğfireti iğfir lî."


ANLAMI :Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla, ey affı geniş olan beni affet.

Bu duayı okuyan kimse Allah-u Teâlâ’nın mağfiretine mazhar olur. Hadis-i şerifte şöyle geçer: "Allah-u Teâlâ Ramazan ayının her gününün son 

saatinde bir milyon insanı (azaptan) azat eder. Allah-u Teâlâ’dan dile ki seni de onlardan saysın."


Bütün Gündüz ve Gecelerde Yapılan Ameller


Merhum Seyyid İbn-i Tavus, İmam Sadık (a.s) ve İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet etmektedir: "Ramazan ayının başından sonuna kadar

her farz namazdan sonra şu duayı oku:


“Ya aliyyu ya azîm, ya gafûru ya rahîm, ente’r-rabb’ul-azîmullezî leyse kemislihi şey’un ve huve’s-sîmiu’l-

besîr ve haza şehrun azzamtehu

ve kerremtehu ve şerraftehu ve fazzeltehu ale’ş-şuhûr ve huve’ş-şehrullezî ferazte siyamehu aleyy ve huve

şehru ramazan, ellezî enzelte

fîhi’l-gur’an, huden li’n-nasi ve beyyinatin mine’lhuda ve’l-furgan, ve cealte fîhi leylet’el-gadr ve cealteha

hayran min elfi şehr , feya ze’l-

menni vela yumennu aleyk, munne aleyye bi-fekaki ragabetî min’en-nar, fîmen temunnu aleyh ve edhilnil-

cennete bi-rahmetike ya

erham’er-rahimîn.”

ANLAMI

Ey yüce, ey ulu, ey çok çok bağışlayan, ey rahim; hiçbir eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi duyan ve her şeyi gören ulu Rabb sensin. Bu,

yücelttiğin, değer verdiğin, şereflendirdiğin ve bütün aylardan üstün kıldığın bir aydır. O, orucunu bana farz kıldığın aydır. İşte o, ramazan ayıdır ki

onda Kur’an’ı halkı hidayet etmek, hidayet yolunu açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için indirdin; Kadir gecesini o aya yerleştirdin ve o geceyi bin

aydan daha hayırlı ve üstün kıldın. Ey yarattıklarına minnet hakkı olan ve kimsenin onun üzerinde minnet hakkı bulunmayan Allah, minnettar

ettiklerin arasında beni de minnettar kılıp vücudumu cehennem ateşinden kurtarıp cennetine yerleştir; rahmetinin hakkı için ey merhametlilerin en

merhametlisi!”Merhum Kefhemi “Misbah” kitabında Resul-ü Ekrem’den şöyle rivayet etmiştir: “Kim Ramazan ayında her farizadan sonra şu duayı okursa Allah

onun günahlarını bağışlar”

“Allahumme edhil alâ ehl’il-gubûr’is-surûr. Allahumme eğni kulle fegîr. Allahumme eşbi’ kulle cai’. Allahummeksu kulle uryan.

Allahummegzi deyne kulli medîn. Allahumme ferric an kulli mekrûb. Allahumme rudde kulle ğarîb. Allahumme fukke kulle esîr.

Allahumme aslih kulle fasidin min umûr’il-muslimîn. Allahummeşfi kulle merîz. Allahumme sudde fegrena bi-ğinak. Allahumme ğayyir

sûe halina bi-husni hâlik. Allahummegzi anna’d-deyne ve ağnina min’el-fagr. İnneke alâ kulli şey’in gadîr.”

ANLAMI
 

Allah’ım! kabir ehlini sevindir. Allah’ım, bütün fakirleri zenginleştir. Allah’ım, bütün açları doyur, Allah’ım bütün çıplakları giyindir. Allah’ım, sıkıntısı

olanların sıkıntısını gider. Allah’ım, bütün garipleri vatanlarına geri döndür. Allah’ım, bütün esirleri esirlikten kurtar. Allah’ım, Müslümanların bozulan

durumlarını, fasit olan işlerini ıslah eyle. Allah’ım, bütün hastalara şifa ver. Allah’ım, bizim fakirliğimizi kendi zenginliğinle engelle. Allah’ım, bizim

kötü halimizi kendi iyi haline dönüştür. Allah’ım, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider; muhakkak senin her şeye gücün yeter.”

 

Ehlader