Muhammed Minşavi

72 Cin Suresi - Muhammed Minşavi

72 Cin Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

74 Müddessir Suresi - Muhammed Minşavi

74 Müddessir Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

75 Kıyamet Suresi - Muhammed Minşavi

75 Kıyamet Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

76 İnsan Suresi - Muhammed Minşavi

76 İnsan Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

77 Murselat Suresi - Muhammed Minşavi

77 Murselat Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

78 Nebe Suresi - Muhammed Minşavi

78 Nebe Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

79 Naziat Suresi - Muhammed Minşavi

79 Naziat Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

80 Abese Suresi - Muhammed Minşavi

80 Abese Suresi - Muhammed Minşavi

Oku