Muhammed Minşavi

32 Secde Suresi - Muhammed Minşavi

32 Secde Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

34 Sebe Suresi - Muhammed Minşavi

34 Sebe Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

35 Fatır Suresi - Muhammed Minşavi

35 Fatır Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

36 Yasin Suresi - Muhammed Minşavi

36 Yasin Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

37 Saffat Suresi - Muhammed Minşavi

37 Saffat Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

38 Sad Suresi - Muhammed Minşavi

38 Sad Suresi - Muhammed Minşavi

Oku

39 Zümer Suresi - Mumammed Minşavi

39 Zümer Suresi - Mumammed Minşavi

Oku

40 Ğafir (Mumin) Suresi - Muhammed Minşavi

40 Ğafir Suresi - Muhammed Minşavi

Oku